Göncöl Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló a 2005. évr?l A Göncöl Alapítvány bemutatása A Göncöl Alapítványt 1988-ban kezdte meg m?ködését, alapító okirata szerint természeti emberi és társadalmi értékek védelmével és létrehozásával foglalkozik, az emberi lépték? közösségek együttm?ködésén alapuló, sokszín? társadalom létrehozásán munkálkodik. A Göncöl Alapítvány egységei, csatlakozó létesítményei és azok programjai együtt szakosított, kiemelked?en közhasznú, közm?vel?dési-környezetvédelmi magán intézményhálózatot képeznek, ezek helyi, térségi, határ-menti, országos és nemzetközi feladatokat látnak el. Az Alapítvány alapítói tagja az Ökoszolgálat Alapítványnak, a FÓKA Alapítványnak, a Zöld Pók Alapítványnak, a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Szövetségének, és tagja a Világ Természetvédelmi Uniónak (IUCN) és az Ipoly Eurorégiónak. Az Alapítvány feladata, hogy hatékonyan támogassa a Göncöl Szövetséget és annak tagszervezeteit, valamint más közösségeket és egyéneket a Göncöl közös küldetésének megvalósításában. Ennek keretében a Szövetség tagszervezeteinek az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Göncöl Házban önköltségi szinten: iroda, infrastruktúra, gazdasági-, pénzügyi szolgáltatások, szervezés ügyintézés, kezesség, pályázatfigyelés, projectírás és menedzsment, stb. Ezentúl bárki részére közönségszolgálat, könyvtár, állandó kiállítás, csónakház és kerékpáros szolgáltatások vehet?k igénybe. Az Alapítvány kuratóriumának öt tagja, Dr. Ilosvay György, Kiszel Vilmos, Magyari Márton, Megyery Tibor, és Dr. Molnár Csaba közül egyedül Kiszel Vilmos alkalmazottja az Alapítványnak az alapítvány többi vezet? tisztségvisel?je nem a szervezet alkalmazottja, feladatát társadalmi munkában végezte. Kiszel Vilmos a beszámolási id?szakban az Országos Környezetvédelmi Tanács demokratikusan választott elnöke, valamint aznIUCN Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke volt társadalmi munkában. Az Alapítvány négy munkacsoportban közel 40 közhasznú projekt megvalósításán dolgozott a 2005. évben. Közm?vel?dési Munkacsoport – oktatási tevékenységek A csoport pedagógiai alapelvei a tapasztaláson alapuló tanulás és a gyakorlati alkotó tevékenység, a személyre szóló gondoskodás és a személyes példa. Létesítményei Vácott a Göncöl Ház („Földanya Ékességei” állandó ásványkiállítás, Környezetvédelmi Szakkönyvtár, Környezetvédelmi Közönségszolgálati Iroda, tantermek) és annak terepi oktatóhelyei (Ártéri Tanösvény, Oktató Gyógynövénykert), valamint Pénzesgy?rben a Pangea Egyesülettel közösen az Természetmegfigyel? Oktatóközpont (Tornácos Ház és Panoráma Ház, bentlakásos erdei iskola és kulcsosház). Apor Vilmos Katolikus F?iskola • „Természetismeret terepgyakorlat” c. tantárgy, 136 levelez? szakos hallgatónak. El?adások és gyakorlatok megtartása, félévi beadott dolgozatok értékelése. A félévet teljesítettek jegyet kaptak. • A félév során egy alkalommal sor került egy természetismereti el?adás megtartására is a F?iskola II. évfolyamos nappali képzésben résztvev? hallgatóinak is. Célunk a nappali tagozatos hallgatók képzésének beindítása is, az alapfokú- és szociál-pedgógus képzés területén egyaránt. Csoportok: terepi vezetéssel és rendhagyó órák • Az ország különböz? régióiból érkezett csoportoknak (általános iskola, középiskola) vezetett el?adások, illetve túrák megtartása „Földanya Ékességei” kiállításon, illetve a Váci Ártéri Tanösvényen és más közeli helyszíneken. A kb. 1 órás programhoz elkészült egy feladatlap (Ártéri Tanösvény-?sz), amely a tanösvényen látottak-hallottak osztálytermi (vagy rögtön terepi) feldolgozásához nyújt segítséget, els?sorban általános iskolásoknak. • Rendhagyó órák: A szelektív hulladékgy?jtés témájában különböz? korcsoportok (általános iskolások) részére. Az elméleti oktatást (hulladékkal kapcsolatos alapfogalmak, mennyiségek, problémák és tennivalók) az aktív személyes részvételt igényl? „hulladék-fajta válogatás” gyakorlat egészítette ki, tantermi körülmények között megvalósított formában. Elkészült egy szelektív hulladékgy?jtés-feladatlap, tanári útmutatóval. A helyi és környékbeli iskolák részvételével a kiemelked? Zöld Ünnepek alkalmából rendezvények, vetélked?k tartása. Konferencia/rendezvény részvétel, szakmai kapcsolatok • Az Apor Vilmos Katolikus F?iskolán megrendezésre került „Embernevelés életközelben” (ScienEduc) konferencián, két félnapos szekció tartása • Házigazda a Vácott megrendezésre került EEAC Konferencián (18 ország részvev?i) • Biodiverzitás témakörben az IUCN által szervezett Issue Based Modules workshopok (majd az IBM szakmai véleményezése, az oktatási vonatkozások beépítése) • Kapcsolatfelvétel a váci Tourinform irodával (tájékoztató anyagok szakmai programokról) Környezetvédelmi Szakkönyvtár Folytatódott a könyvtár állományának további rendszerezése, folyamatos az állomány-b?vítés. A könyvtárosi feladatot az év második felét?l már csak önkéntes látja el. Két nyertes pályázatot valósítottunk meg. Hálózat az Él?vizekért Általános iskolai tanárok számára 3 napos HÉ-képzés, Hernád-völgy/Telkibánya, Általános és középiskolai tanároknak HÉ-képzés a Pangea-val közösen, Pénzesgy?r, Nyertes pályázat a HÉ-képzésre a váci kistérség általános iskolai tanárainak számára. Fejlesztés Nyertes pályázat keretében a Tanösvény felújítására és karbantartására, valamint az oktató-gyógynövénykert kialakítása. Szervezet Az év során folytatódott a csoport átszervezése, a létszám az év végén: egy teljes és két félállású dolgozó. Kiadó és Szerkeszt?ség – ismeretterjesztés A részleg f? munkája a Süni magazin és a Vadon magazin, gyermekeknek, illetve feln?tteknek szóló, színes, természet- és állatvédelmi, kéthavonta megjelen? (havonta egymást váltó), utcai terjesztés? periodika, „lappár” szerkesztése, kiadása és terjesztése. A lapokkal arra törekszik, hogy a természettudományos ismeretterjesztés mellett sokoldalú segítséget nyújtson a természettel harmóniában élni akaró ember számára. A Kiadó és Szerkeszt?ség fontosabb kiadványai (a fenti magazinokon kívül) és rendezvényei: Süni füzetek, id?szaki kiadványsorozat; országos vetélked?k rendezésében való közrem?ködés; tanártovábbképz? tanfolyamok és Süni találkozók szervezése. A szerkeszt?ség 5 f?s állománnyal rendkívül sz?kös, leromlott állapotú, rosszul felszerelt irodában dolgozik. Munkánkat több mint 100 f?s szerz?gárda és önkéntesek segítik. Nagy segítségünkre van a partnerszervezetekkel való együttm?ködés, kiemelt helyen szerepel lapalapító-társunk a F?városi Állat és Növénykert, lapkiadó-társunk a Süni Egyesület, és nyílt m?veltet? mozgalmunk támogatója az Öko-Pannon KHT. Az alapítvány tagja a Magyar Állatkertek Szövetségének, ebben a min?ségben a magyar állatkertek számára minden lapszámban megjelenést biztosít. A lapok kiemelten foglalkoznak a magyar nemzeti parkokkal és a természetvédelmi nemzetközi folyamatokról és kötelezettségekr?l szóló hiteles tájékoztatással. VADON magazin: A Vadon magazin 2005-ben is teljesítette a maga elé t?zött feladatokat. Talán a legfontosabb, hogy a tervezett hat lapszám megjelent, s?t a 3. számtól magazinunk újrahasznosított papíron lát napvilágot. Ezt szemléletformálási okból is fontosnak tartjuk, ezáltal is felhívjuk olvasóink figyelmét a környezetvédelem és ezen belül az újrahasznosítás és a tudatos vásárlás fontosságára. Ma az állatkertek a leglátogatottabb kulturális intézmények hazánkban; látogatottságuk eléri, s?t meghaladja a hárommilliót. Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy – a szaklapok között egyedüliként –, minden lapszámunkban foglalkozzunk állatkertjeink életével. Több bemutatóval közös rendezvényen is szerepeltünk. Hasonlóképpen többször foglalkoztunk múzeumi hírekkel is. Külön figyelmet érdemel Karosszék rovatunk, melyben a két lapszám közötti id?szakban megjelent könyvek közül átlagosan hat-tíz értékes könyvr?l írunk recenziót, külön térítés nélkül. A Vadon magazin az utcai értékesítésb?l visszamaradt remittenda példányait is hasznosítja, egyetlen lapszámot sem zúzatunk be. Mivel úgy véljük, és olvasóink is úgy vélik, hogy értékálló magazint szerkesztünk, a remittenda nagy részét elajándékozzuk más non-profit szervezeteknek, iskoláknak, határon túli magyar szervezeteknek, f?leg vetélked?k díjazására. Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést is, és a javasolható életmódpéldákat. E célból, jelenik meg példaként a magazin 100%-ban újrahasznosított papíron. Az „Élj úgy, mint az erd?, és az erd? is élni fog!” jelmondattal életmód-mozgalmat indítottunk a Süni magazinnal közösen. Különösen fontosnak érezzük, hogy olvasónk szembesüljenek a természet- és környezetvédelmi problémákkal, illetve képet kapjanak arról, hogy az egyén mit tehet e problémák megoldásáért. SÜNI magazin: A Süni magazin 2005-ben hiánytalanul teljesítette a maga elé kit?zött feladatokat. Mind a hat lapszámot megjelentettük. Két jelent?s fejlesztést is véghezvittünk: a magazin méretét megnöveltük A/4-re, így nagyobb felületen még több információhoz juthatnak a gyerekek, valamint 2005-t?l a magazin 100%-ban újrahasznosított papíron jelenik meg, változatlan min?sében, igényes megjelenítésben. „Élj úgy, mint az erd?, és az erd? is élni fog!” jelmondattal életmód-mozgalmat indítottunk 2005-ben a Vadon magazinnal közösen, melynek alapgondolata a természet er?forrásaival való takarékosság, a hulladékok újrahasznosítására való törekvés, az él? környezet védelme érdekében. Rendezvények 2005-ben: A 2005-ös kapolcsi M?vészetek Völgyében a rendezvény egész ideje alatt napközben Süni-játszóházat tartottunk gyerekeknek, családoknak. A játszóház keretében sok száz gyermek és szül? vett részt foglalkozásainkon, akik a környezetvédelmi üzenet mellett ajándék magazinjainkkal tértek haza. A Süni magazin anyagára építve a Süni Egyesület munkatársai általános iskolákban, illetve számos budapesti rendezvény (pl. Madarak és Fák Napja, Autómentes Világnap stb.) részprogramjaként játszóházakat vezettek, kiadványokat ajándékoztak. A magazin szerz?i iskolákban, könyvtárakban tartottak ismeretterjeszt? el?adásokat. Az újpesti általános iskolák körében a Pedagógiai Szolgáltatók Egyesületével közrem?ködve többfordulós Süni-vetélked?t szerveztünk. A Süni magazin számos remittendapéldányát, valamint egyéb kiadványainkat juttattuk el térítésmentesen kórházakba és alapítványokhoz karitatív céllal, valamint díjazásként általános iskolák és civil szervezetek saját programjaira. KILÁTÓ Galéria a Margitszigeti Víztoronyban – bemutatóhely Az Alapítvány 1984-óta üzemelteti a Margitszigeti Víztornyot, amelyben létrehozta a KILÁTÓ Galériát. Kezdetben kortárs képz?m?vészeket támogató galéria és kilátótoronyként üzemelt. A Galéria m?vészeti programja számára meghatározó a Fiatal Képz?m?vészek Stúdiójával és Képz?m?vészeti F?iskolával kialakított tartós kapcsolat. A tornyot 2004-ben felújítottuk, földszintjén, a Magyar Nemzeti Parkok információs pontját rendeztük be. Az elmúlt években kortárs m?vészek kiállításai mellett számos egyedül álló kulturális program házigazdái voltunk. Eddigi tapasztalatainkat felhasználva célunk egy olyan m?vészeti és környezetvédelmi központ létrehozása a közeljöv?ben, amely tartalmas programot nyújt a látogatóknak a Margitszigeten. A téli id?szakban a Galéria nyitva tartási id?szakának el?készítésére kerül sor – ekkor születik meg az éves kiállítási program, ekkor készülnek el a megvalósításhoz szükséges pályázatok, szerz?dések, megállapodások. 2005-ben a F?városi Vízm?vek Rt. saját költségén felújíttatta a fogadószinten található két márványtáblát. Tavasszal a Galériában – mint minden évben – tisztasági festéssel, illetve a tél okozta károk javításával kezd?dik a munka. 2005-ben a fogadószinten lév? Természetvédelmi Információs pont további fejlesztése is megtörtént: a nemzeti parkokat bemutató tablók esztétikusabb formát nyertek. A MATÁV adományba egy érint?képerny?s számítógép, valamint a 2005-ös szezonban ingyenes ADSL elérést biztosítottak számunkra, ezáltal a látogatók folyamatos on-line eléréssel használhatták a webterminált, az e célra kifejlesztett torony-portált. Felülvizsgáltuk a marketing mix. elemeit, és a következ? változásokat vezettük be: • a belép?jegyek árának nagyarányú (átlag 50%-os) csökkentése – ennek eredményeként a látogatottság ugrásszer?en megn?tt • a margitszigeti buszmegállókba, adományként poszterek készültek kihelyezésre • b?vítettük a Galériában megvásárolható termékek körét régi képeslapokkal, antikvár könyvekkel • a saját bevételek arányát tekintve a pályázati bevételekkel szemben jelent?sen növeltük rendezvényekb?l származó bevételt Programjaink 2005-ben: • április 3. a Budapesti Városvéd? Egyesület tagjaként m?köd? Víztorony Baráti Kör m?ködését el?készít? találkozó • április 10. Pangea Egyesület közgy?lése • május 4-25. Négy Dunatáj fotopályázat és kiállítás • május 28-29. Gyermekrajz-kiállítás, a margitszigeti gyermeknapi rendezvények része • június 1. „Imádság a sebészetben” – Papp Sándor Balázs jótékonysági kiállítása, komolyzenei koncertek • június 3-4-5. Szigeti sportvarázs – Zöld Budapest kiállítás, a F?városi Önkormányzat rendezvénye a hagyományteremt? fesztivál programja • június 8-tól a Magyarországi Világörökségi helyszínek cím? kiállítás, az UNESCO Magyarországi Titkárságával közös rendezvény • június 23-24. a Motiváció Alapítvány szakmai rendezvénye, workshopok A szezon zárását követ?en megkezd?dött a harmadik emeleten lév? nyitott körterasz burkolatának cseréje, amely a folyamatos beázások miatt vált elengedhetetlenné (a befejezésre a fagyok miatt csak 2006 tavaszán került sor). A fizet? látogatók száma a Kilátó Galériában 2005-ben elérte az 5400 f?t, a tényleges látogatók száma ennek kb. a kétszerese, mivel a gyermekek számára és az ingyenes napokon nem kell belép?jegyet váltani. Tovább növeli a látogatók számát, hogy sokan (kb. 1000-1500 f?) kizárólag a földszinten kialakított természetvédelmi Információs Pontot tekintették meg. A Térségi Kutatások Intézete – kutatás, tervezés Az intézet naprakész területi adatokra alapozott, számítógépi adatbázisokon és társadalmi érdekegyeztetésen alapuló integrált környezetvédelmi és területfejlesztési tervek készítésével, terepi kutatással, környezeti konfliktusok kezelésével és mindezek térinformatikai megjelenítésével, feldolgozásával és döntés-el?készítéssel foglalkozik. A Térségi Kutatások Intézetének fontosabb munkái: a Duna-Ipoly Nemzeti Park létrehozását megalapozó kutatások; a környezetvédelmi törvényt el?készít? érdekegyeztet? bizottság és jelentései; a Szentendrei-sziget integrált, fenntartható területhasználati terve; a dunai hajózással és a Duna partszakaszainak használatával kapcsolatos vizsgálatok; a megyei kistérségi, területfejlesztési és vidékfejlesztési tervek. Személyi állomány: átlag 2 f?, ezt egészítik ki – ún. hagymahéj elven - az ösztöndíjasok, gyakornokok, megbízásosok és önkéntesek. A Térségi Kutatások Intézete szerz?déses háttérintézménye a gödöll?i Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetének. Tevékenységek: • A Sejcei- és Gombási külszíni bányák vízrendezése, ökológiai célállapot meghatározása és tájrehabilitációs tervek ökológiai célú felülvizsgálata. • A Naszály növényföldrajzi egység Natura 2000-es fajai és él?helyei, azok státusa és kezelési terve. • Integrált tájhasználati tervek készítése a Nyugati- Cserhátban II. A Nyugati-Cserhát kistáj természetvédelmi szempontú térképezése, tájtörténeti dokumentumainak felkutatása. A természetvédelmi és társadalmi érdekek integrálásával elkészített tájhasználati tervezési alapanyagok szolgáltatása helyi önkormányzatok számára. • A Vác I. (Sejcei) mészk?bánya természeti környezetbe illesztése • Az Ipoly-völgy magyar-szlovák ökológiai hálózatának meger?sítése és az Ipoly-völgyi Tájvédelmi Körzet felállításának kezdeményezése • Természetvédelem területhasználók számára, tankönyv és el?adások szervezése A Göncöl Alapítvány 2005. évi közhasznúsági beszámolójának a teljes gazdálkodásra vonatkozó f?bb adatai: Bevételek: e Ft-ban Támogatások: 43004 Alaptevékenység bevétele 11723 Egyéb bevételek 10146 Vállalkozási tevékenység 14050 Összesen: 78923 Költségek: M?ködési költség: 69484 Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés El?z? év Tárgyév Változás (Ft) kelt: 2006. március 22, Vác


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21